MENU S1

9 sushi saumon

14.90€
MENU S2

9 sushi assortis

16.90€
MENU S3

6 sushi assortis 6 maki california

15.90€
MENU S4

12 sashimi saumon

15.90€
MENU S5

20 sashimi assortis

20.00€
MENU S6

6 sashimi, 2 sushi, 6 maki california

15.90€
MENU S7

6 maki, 3 sushi (saumon,thon) 6 sashimi (saumon,thon)

15.90€
MENU S8

16 sashimi assortis 4 sushi (2 saumon,2 thon)

21.50€